border-radius -webkit-border-radius -moz-border-radius
border-radius -webkit-border-radius -moz-border-radius
20px
20px 0
20px 0 0 0
20px / 5px
20px 0 / 5px 0
20px 0 0 0 / 5px 0 0 0
1.2em
1.2em 0
1.2em 0 0 0
1.2em/ 0.3em
1.2em 0 / 0.3em 0
1.2em 0 0 0 / 0.3em 0 0 0
10%
10% 0
10% 0 0 0
10% / 2.5%
10% 0 / 2.5% 0
10% 0 0 0 / 2.5% 0 0 0
10% / 10%
10% 0 / 10% 0
10% 0 0 0 / 10% 0 0 0
10% / 40%
10% 0 / 40% 0
10% 0 0 0 / 40% 0 0 0